Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ (Voucher)

Επιδότηση έως 90%

Το  Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» έχει ως σκοπό την ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ελλάδος που έχουν δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Το Πρόγραμμα, ενισχύει τις επιχειρήσεις που θα δηλώσουν συμμετοχή ώστε να

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Πρόσκληση του προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ»

Το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) για το σκοπό αυτό, που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

Δικαιούχοι/ Ωφελούμενοι

Δικαιούχοι είναι όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και λαμβάνουν την προβλεπόμενη κατά περίπτωση ενίσχυση.

Ως Πραγματικός Δικαιούχος

Θεωρούνται το/τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει ένα νομικό πρόσωπο (εταιρεία) ή τα οποία ελέγχουν αυτή δια της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου
με άλλα μέσα

Σκοπός του προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ»
Προϋποθέσεις Συμμετοχής στον ψηφιακό μετασχηματισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Κριτήρια Επιλεξιμότητας για το Πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/Ε

 • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά τις επιλέξιμες δραστηριότητες δείτε την πρόσκληση

Τι είναι το Voucher του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Το voucher είναι μία άυλη επιταγή με τη μορφή οκταψήφιου κωδικού, που εκδίδεται εις όφελος του δικαιούχου και χρησιμοποιείται στην αγορά των επιλέξιμων ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών λογισμικού

Κατηγορίες Επιχειρήσεων

Για τους σκοπούς του Προγράμματος, οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τέσσερις (4)
διακριτές κατηγορίες με βάση το μέγεθός του και συγκεκριμένα με βάση τον αριθμό
προσωπικού, εκπεφρασμένο σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας.

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος εντάσσονται στις ακόλουθες διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη εργασία)

Κατηγορία ΕΜΕ Υποκατηγορία ΕΜΕ
1 0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 10 EME 1.Α 0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 EME
1.Β 5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 EME
2 10 ΕΜΕ < μ ≤ 25 EME 2.Α 10 ΕΜΕ < μ ≤ 18 EME
2.Β 18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 EME
3 25 ΕΜΕ < μ ≤ 40 EME 3.Α 25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 EME
3.Β 32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 EME
4 40 ΕΜΕ < μ ≤ 250 EME 4.Α 40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 EME
4.Β 50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 EME

όπου μ οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας της επιχείρησης, σύμφωνα με τον τρόπο υπολογισμού της παραγράφου

Τι είναι η ετήσια μονάδα εργασίας ΕΜΕ

Η ετήσια μονάδα εργασίας είναι η Μονάδα Μέτρησης της Απασχόλησης σε μία επιχείρηση η οποία ισοδυναμεί με έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης σε ετήσια βάση. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να σας δώσει ο Λογιστής σας για τον ακριβές αριθμό.

Ως βοήθεια δίνεται ο ορισμός της Επιδοτούμενης Λύσης μέσω του προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Επιδοτούμενη λύση είναι: Μία σύνθεση (α) ενός ή περισσότερων ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών καθώς και (β) των συναφών με τα παραπάνω συμπληρωματικών υπηρεσιών, οι οποίες τιμολογούνται και εξοφλούνται συνολικά σε μία συναλλαγή και επιχορηγούνται μερικώς μέσω δημόσιας χρηματοδότησης (εξαργύρωσης κουπονιού)

Προσοχή: Οι Δικαιούχοι της Κατηγορίας 1 μπορούν να χρηματοδοτηθούν για την αγορά μίας και μόνο επιδοτούμενης λύσης, της οποίας η τιμολόγηση εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος

Οι δικαιούχοι των Κατηγοριών 2,3 ή 4 μπορούν χρηματοδοτηθούν για την αγορά μίας ή και παραπάνω επιδοτούμενων λύσεων. Η κάθε επιδοτούμενη λύση τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση).

Για να είναι δυνατή η αγορά λύσεων μέσω πολλαπλών συναλλαγών, η αναλογούσα ενίσχυση δύναται να κατανεμηθεί σε παραπάνω της μίας επιταγές (οι οποίες στο σύνολό τους θα αθροίζουν την συνολική αξία voucher που αναλογεί στο δικαιούχο)

 • Ψηφιακά προϊόντα/υπηρεσίες: Τυποποιημένα προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν ήδη στην αγορά, διατίθενται προς πώληση (perpetual licensing) ή παρέχονται με τη μορφή συνδρομητικής υπηρεσίας (as a service) και ανήκουν σε μία από τις επιλέξιμες κατηγορίες (βλ. επόμενες παραγράφους). Κάθε ψηφιακό προϊόν/υπηρεσία θα πρέπει να εγκριθεί προτού αξιοποιηθεί σε μία επιδοτούμενη λύση. Οι σχετικές αιτήσεις για την έγκρισή τους γίνονται από κατασκευαστές, αντιπρόσωπους, διανομείς και εισαγωγείς (Κατηγορία 2 προμηθευτών του Προγράμματος), ενώ η διάθεσή τους στους Δικαιούχους από παρόχους ψηφιακών λύσεων (Κατηγορία 1 προμηθευτών του Προγράμματος).
 • Συμπληρωματικές υπηρεσίες: Προαιρετικές* υπηρεσίες που παρέχονται συμπληρωματικά με τα βασικά ψηφιακά προϊόντα/υπηρεσίες, συμβάλουν στην καλύτερη εφαρμογή/αξιοποίησή τους και ανήκουν σε μία από τις επιλέξιμες κατηγορίες συμπληρωματικών υπηρεσιών (βλ. επόμενες
  παραγράφους). Οι συμπληρωματικές υπηρεσίες δε χρειάζεται να εγκριθούν προτού συμπεριληφθούν σε μία επιδοτούμενη λύση, εφόσον ανήκουν σε κάποια από τις επιλέξιμες κατηγορίες και συνοδεύουν το βασικό ψηφιακό προϊόν/υπηρεσία. Υπόκεινται όμως σε συγκεκριμένους περιορισμούς που αναλύονται στη συνέχεια

Μία λύση μπορεί να περιλαμβάνει μόνο ψηφιακά προϊόντα/υπηρεσίες, χωρίς την ύπαρξη συμπληρωματικών υπηρεσιών.

 • Σύνθεση επιδοτούμενης λύσης: Μία επιδοτούμενη λύση είναι σύνθεση ενός ή περισσοτέρων
  εγκεκριμένων ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών και προαιρετικά, μίας ή περισσοτέρων συμπληρωματικών υπηρεσιών. Η σύνθεση γίνεται από τον πάροχο ψηφιακών υπηρεσιών τη στιγμή της παραγγελίας/ αγοράς, αποτυπώνεται πάνω στο παραστατικό και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε δικαιούχου.

Προσοχή: Προέγκριση απαιτείται για τα συστατικά στοιχεία μίας λύσης και ειδικότερα για τα ψηφιακά προϊόντα/υπηρεσίες, όχι για
την κάθε διαφορετική λύση/σύνθεση.

 • Συνολική τιμολόγηση/εξόφληση: Δεδομένου του χαρακτήρα του Προγράμματος, της χρήσης voucher και της απαίτησης για δημόσια επιχορήγηση επί εξοφλημένων δαπανών, κάθε επιδοτούμενη λύση θα πρέπει να τιμολογείται από εγκεκριμένο Πάροχο Ψηφιακών Λύσεων (Προμηθευτή κατηγορίας Ι). Οι δικαιούχοι θα πρέπει να εξοφλούν το υπόλοιπο (πλην επιχορήγησης) καθαρό ποσό, καθώς και το σύνολο του ΦΠΑ, ενώ η διαφορά καλύπτεται από επιταγές του Προγράμματος. Με την εξαργύρωση του
  voucher το φορολογικό παραστατικό θα πρέπει να λογίζεται ως συνολικά εξοφλημένο.

Οι προμηθευτές είναι εξολοκλήρου υπεύθυνοι για την επιλογή των κατάλληλων λύσεων, οι οποίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις του Προγράμματος

Επιλέξιμα Προϊόντα και υπηρεσίες για το ΕΣΠΑ Ψηφιακός μετασχηματισμός ΜΜΕ

Στο πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” του Ψηφιακού Μετασχηματισμού οι επιχειρήσεις μπορούν να διαλέξουν μέσα από πολλά προϊόντα/υπηρεσίες. Οι επιλέξιμες ενέργειες είναι αρκετές, εμείς για λόγους συντομίας επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε τις κυριότερες.

 • Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (eshop)
 • Εργαλεία / connectors σύνδεσης με συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Εργαλεία/ connectors διασύνδεσης με υπηρεσίες μεταφορών και παράδοσης προϊόντων (3PL, couriers κλπ)
 • Εφαρμογές πωλήσεων, κρατήσεων, παραγγελειοληψίας και τιμολόγησης (PoS, Booking, Invoicing)
 • Εφαρμογές και εργαλεία διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας για τη μεταφορά και παράδοση προϊόντων/υπηρεσιών (routing, tracking, last mile delivery, field service
 • Εφαρμογές Διαχείρισης & υποστήριξης Πελατών (π.χ. CRM)
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Προσωπικού (HR)
 • Εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών (WMS)
 • Εφαρμογές πωλήσεων, κρατήσεων, παραγγελειοληψίας και τιμολόγησης
 • Υπηρεσίες Cloud Infrastructure & cloud Platforms
 • Εργαλεία υποστήριξης απομακρυσμένης εργασίας
 • και άλλα
Επιλέξιμα Προϊόντα και υπηρεσίες για το Ψηφιακός μετασχηματισμός ΜΜΕ